ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ BEAUTY

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19

Απόλυτη προτεραιότητα της Διοργάνωσης, αποτελεί η διασφάλιση τόσο της Δημόσιας Υγείας όσο βεβαίως και των Επισκεπτών, Εκθετών, Διοργανωτών και Προσωπικού, καθώς και του συνόλου των εμπλεκομένων που συμβάλουν στη Διοργάνωση της Έκθεσης BEAUTY. Προς τούτο, θα εφαρμοστεί το παρόν «Πρωτόκολλο Λειτουργίας Έκθεσης BEAUTY προς περιορισμό της διασποράς της νόσου του Κορωνοϊού Covid-19», με το οποίο καθορίζονται οι κανόνες και τα μέτρα ασφαλούς διεξαγωγής της Έκθεσης BEAUTY και τα οποία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για όλους όσους συμμετέχουν στην Έκθεση: Διοργανωτές, Εκθέτες, Επισκέπτες, Προσωπικό και Συνεργάτες -το σύνολο δηλαδή όλων όσων πρόκειται να εισέλθουν στον Εκθεσιακό χώρο κατά τις μέρες προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της Έκθεσης BEAUTY.

H Διοργάνωση και Λειτουργία της Έκθεσης BEAUTY, θα ακολουθεί πλήρως το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Λειτουργίας των Εμπορικών Εκθέσεων, καθώς και τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας σε χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19, όπως αυτά προβλέπονται με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022-ΦΕΚ 2137/Β/30-4-2022.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Α. Οι Επισκέπτες, για την συμμετοχή τους στην Έκθεση BEAUTY, οφείλουν:
Β. Οι Εκθέτες, οι Υπάλληλοι, οι προστηθέντες και οι Συνεργάτες τους, οφείλουν:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Όλοι οι όροι του παρόντος, προσδιορίζουν το νομικό πλαίσιο της συμμετοχής στην Έκθεση BEAUTY και όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν σε χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19.

Το παρόν θα ανανεώνεται και θα εναρμονίζεται σύμφωνα
με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.